Amharic Amharic English English

ብምኽንያት መበል 41 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት 11 ለካቲት

ብቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተወሃበ ውድባዊ መግለፂ

ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣብ እንግድዑ ተፃዒኑ ዝነበረ ኣርዑት ብሄራዊን ደርባውን ወፅዓ ብምውጋድ ፍትሕን ማዕርነትን ንምንጋስን ልምዓት ንምርግጋፅን ቃልሲ ሽግ ሓርነት ዝወለዐላ 11 ለካቲት ኣብ ታሪኹ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ ወርቃዊ ዕለት ስለዝኾነት ኩሉ ጊዜ ብዝለዓለ ድምቀትን ናይ ቃልሲ ወነን ዘኽብራ ዕለት እያ፡፡

ህዝቢ ትግራይ መሰላቱን ረብሓታቱን ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ዝረጋገፀሉ ዕድል ሙሉእ ብሙሉእ ምስተዓፀዎ ብመሪሕ ውድብ ህወሓት እናተመርሐ ኣንፃር ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግን ካልኦት ድሑራት ሓይልታትን ን 17 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ኣካይዱ እዩ፡፡ እዚ ምእንተ ፍትሒ ማዕርነትን ልምዓትን ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ መስተንክራዊ ፅንዓት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝተርኣየሉን ከቢድ መስዋእትነት ዝተኸፈለሉን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ እዩ፡፡ ህወሓት ትክክለኛ ህዝባዊ ዕለማን በቢእዋኑ እናማዕበለ ዝኸድ ቅኑዕ መስመርን ጨቢጡ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ መሪሑ ኣቃሊሱ ምስ ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ውድባት ኢትዮጵያ ናይ ቃልሲ ሓድነቱ ብምጥንኻር‘ውን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ጐኑ ብምስላፍ ነቲ ብጣዕሚ ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበሮ ስርዓት ፋሽሽታዊ ደርግ ብምድርዓም ቐዳማይ ምዕራፍ ቃልሱ ብዓወት ዛዚምዎ እዩ፡፡ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ነቲ ን 17 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዓወት ድሕሪ ምኽንባት ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ ሓዱሽ ናይ ዴሞክራሲ፣ ሰላምን ልምዓትን መድረኽ ኽትሰጋገር ብምግባር ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ይኹን መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘላቒ ረብሓታቶም ንከረጋግፁ ቓልሱ አጠናኺሩ ብምቕፃል ኣብ'ዚ ካልኣይ ምዕራፍ ቓልሲ ‘ውን ዳግም ዘሕብን ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡   

እዚ መስተንክራዊ ናይ ዕለማ ፅንዓትን ጅግንነትን ዝተመስከረሉን ንናይ ሃገርና ናይ ቁልቁል ጉዕዞ ብምቕልባስ ናይ ህዳሴ ጉዕዞ ክብሰር ዝገበረን ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ካብ ዝጅመር እነሆ ሎሚ መበል 41 ዓመት ኾይኑዎ ኣሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ‘ውን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ፣ ንተጋድልቲ ህወሓት፣ ንኣባላት ህወሓት፣ ንኣባላት ኢህወደግን መሓዙት ውድባትን ከምኡ‘ውን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ እንኳዕ ንመበል 41 ዓመት ልደት ህወሓትን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝኾነት ታሪኻዊ ዕለት 11 ለካቲት ብሰላም ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና ይብል፡፡

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ!

ዝኸበርኩም ኣባላት ህወሓት!

ህወሓት ነቲ ዝተበገሰሉ ህዝባዊ ዕለማ ንምዕዋት በቢ መድረኹ ንዘጋጥምዎ ዝተሓላለኹ ፀገማትን መሰረታዊ ሕቶታትን ብብስለትን ብዝለዓለ ውሕልናን እናኣለየን ነቲ ቅኑዕ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ በቢእዋኑ ዝያዳ ክምዕብል፣ ክፀርን ኽጉልብትን ንምግባር ዘይሕለል መትከላዊ ቃልሲ እናካየደን እናተሃደሰን ዝመፀ ውድብ እዩ፡፡ መበል 41 ዓመት ልደት ህወሓትን ዕጥቃዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን እንትነኽብር ድማ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና ናብ ሚሊዮናት ህዝብታት ሰሪፁ ንተኸታታላይ ዓሰርተ ክልተ ዓመታት ብዘይ ምቁራፅ በዓል ክልተ ኣሃዝ ስሉጥ ዕብየት ብምምዝጋብ ሃገርና ኣብ ጉዕዞ ህዳሴ ክትምርሽ ብምግባር ናይ መስመርና ሓያልነትን ተኣምር ሰራሓይነትን ብተግባር ንርኢ ኣለና፡፡ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን ስትራተጂታትናን ፖሊሲታትናን ብብቑዕ መደብ ተሰንዮም ኣብ ተግባር እንትውዕሉ ሰፊሕ ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ክፈጥሩ ከምዝኽእሉ ብተግባር ይረጋገፅ ኣሎ፡፡ ቐዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተሓንፂፁ ምስ ህዝብና ዘተ እንትነካይድ ህዝብና እቶም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ንኽፍፀሙ ዝተተሓዙ ዓበይቲ መደባት ብሩህ ተስፋ ዘሕደርሉ ምዃኖም ገሊፁ ኾይኑ ግን ነዚኦም ንምትግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኸይንእሰና ዘለዎ ስግኣት‘ውን ገሊፁ ነይሩ ‘ዩ፡፡  ይኹን እምበር ውድብና ህወሓት ኣብቲ ህዝቢ ብዘቀፃፀሎ  ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ብንጡፍ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ቐዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዓወት ብምዝዛም ናብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ምትግባር ተሳጊርና ኣለና፡፡

ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና እናተተግበረ ብዝፈጥሮ ዘሎ ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ኣማኢት ኣሽሓት መሪሕ ክፍጠሩ ኽኢሎም ኣለው፡፡ እዞም ኣብ ምንቅስቓስ ዝፍጠሩ ዘለው ናይ ህዝቢ መሪሕ ንህዝብና ኣብ ዙርያ መስመርና ክዓስል ብምግባር ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ንውድብና ጠንካራ ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን መሪሕ ውድብ ኽትከውን ኣኽኢልዋ እዩ፡፡

ጉዕዞ ህዳሴና ብናይ ወለዶታት ምትኽኻእ ብዓሰርተታት ዓመታት ዝፍፀም ነዊሕን ዝተሓላለኸን ናይ ቓልሲ ጉዕዞ እዩ፡፡ ኣብዚ ጉዕዞ ‘ዚ ውድብና እናተሃደሰን እናተጠናኸረን ክቕፅል ዝገብሩ ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ተካእቲ መናእሰይ ካብ ታሕቲ ጀሚሮም እናፈረዩ ወፅዮም ኣብ'ዚ ሕዚ እዋን ካብቲ ዝለዓለ ናይ ውድብ ናይ ኣመራርሓ ኣካል ዝኾነ ማእኸላይ ኮሚቴ ጀሚሩ በቢ ብርኩ ሓላፍነት ተሸኪሞም ዝመርሐሉ ኩነታት ኽንበፅሕ ምኽኣልና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ክቕፅል ዝገብር ኣንፈት ተግባራዊ ይኸውን ከምዘሎ ብተግባር ዘረጋግፅ እዩ፡፡ በዚ ድማ ህወሓት ዓብይ ሓበን ይስመዖ፡፡  

ህወሓት ንኸይዲ ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዘለዎ ፖለቲካዊ ፋይዳን ኣብ መበል 12 ጉባኤኡ ብዝርዝር ገምጊምዎ እዩ፡፡ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመርና ትኽክለኛነት ዳግም ብተግባር ዘመስከረ፣ ቀፃልነት ጉዕዞ ህዳሴና ዘረጋገፀን ብኹሉ መዐቀኒታት ብጣዕሚ ዕውት ስራሕን ቅልጡፍ ዕብየትን ዝተረጋገፀሉን ንህዝብና ዘሐበነ ንቐፃሊ'ውን ዓብይ ተመኩሮ ዝተረኸበሉ ምዃኑ ተገምጊሙ እዩ፡፡ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ነቶም ኣብ ምፍፃም ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተመዝገቡ ኣንፀባረቕቲ ዓወታት ብሚዛኖም ኣቐሚጡ ንጉዕዞ ህዳሴና ዝኾልፉ ካብ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ዝምንጭው ዓበይቲ ጐደሎታት ከምዘለው‘ውን ግን ገምጊሙ እዩ፡፡ እቶም ጉድለታት ዝግለፀሎም መልክዓት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ውድብ ካብ ውድብ‘ውን ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ብምትኳር ብዝርዝር ሪኡ፡፡ ናይቶም ጉድለታት ሳዕቤን ድማ ልምዓትና በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ከይስጉምን ስግግር (ትራንስፎርመሽን) ከይምዝገብን ዕንቅፋት ምፍጣሮም፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝብና ንኸማርር ዝገበሩ ምዃኖም በቲ ልሙድ ናይ ውድብና ባህሊ ብዘይምሕረት ገምጊሙ ኮኒንዎም፡፡ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ነዞም ጉድለታት ዘስተኻኽል ስጉምቲ ክወስድ  ድማ ወሲኑ ‘ዩ፡፡

ብኣጠቓላሊ መሪሕ ውድብና ህወሓት ካብቲ ክሳዕ ሕዚ ዘካየዶ ቃልሲ ካብ ጠንካራ ጐንታቱን ድኽመታቱን ልምዲ ብምቕሳም ልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ቓልሲ ብብቕዓት ንምምራሕን ካልኣይ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብዝለዓለ ውፅኢታውነት ንምስኻዕን ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተዳልዩ ይርከብ፡፡

 

Pages: 1  2  3  4  

Future of the Sudanese –Ethiopian relations in the light of Meles Zinawi's Legacy

Dr, Mustafa Osman  Ismail , Minister of Investment (Sudan)


On the morning of one of the third week's days of April, 2012, when the fighting was raging in the oil-rich area of Hijleej between the forces of South Sudan and the Sudanese forces, President of the Republic Omer Albasir instructed me to travel to Ethiopia to meet with the late Ethiopian Prime Minister Meles Zinawi as some tension took place on the border between the two countries during a visit paid to border areas by the then Wali of Gadaref State Karam Allah Abbas. I immediately left the Airport for the residence of the Ethiopian Prime Minister accompanied by Sudan Ambassador to Ethiopia Abdelrahman Sir AlKhatim.
After welcoming us and after listening to President AlBashir's message and understanding it, Zinawi said to me "tell President AlBashir not to busy himself with what is taking place on the border, but to consider the matter already settled, Zinawi added to me, "now I want to talk to you about an important issue which I was thinking about for long.
This  issue is the future of the Sudanese-Ethiopian relations" Zinawi said to me, adding "These relations depend to a great extent on the distinguished personal relations between me and president AlBashir" This is what should be corrected", Said Zinawi, adding it is necessary to change relations between the two countries to mutual benefits so that if anyone of us or both of us disappeared from the scene (meaning himself or AlBashir , there should be no negative reaction in relations between the two countries.
Then Zinawi explained to us in detail the administrative and constitutional arrangements he made in Ethiopia, and he concluded his speech saying to me "Your friend Siyoum Musfin (the second man in the EPRDF and Ethiopia's long -serving minister of Foreign Affairs is now an ambassador of Ethiopia to China- His main duty is to promote relations with this important state, especially in the economic field" Zinawi said to me.
I thanked him for his speech  and for this strategic view and said " so as to change this into practical action, I hope you can mark out someone from within your government and when I go back to Sudan, I will talk to President AlBashir to single out someone from within his, Government so that we can start work.
Zinawi replied to me quickly saying," the matter is more urgent than that On its part, Ethiopia has already selected the ministry of Finance Sofyan Ahmed, and you have to go now and meet with him».
At this time I could realize that the man was aware that his departure was getting nearer and nearer. 
I left him, and I was in a hurry to come back to Khartoum. Then, I instructed Ambassador Abdelrahman Sir Alkhatim to sit with the Finance Minister Sofyan Ahmed to follow up the matter.
This meeting was the last one between late Zinawi and me, as I have never met him again except on receiving of his coffin dispatched from Belgium amid crowds of Ethiopians in mid - night with feelings of Sorrow, grief, wailing and crying being the dominant feature, marking his departure.
So, I will deliver or present   this   paper feeling that I am fulfilling some of the duties entrusted to me by this Leader before his death. Meles Zinawi and Seyoum Musfin were two dear friends to me, and the relationship between us is more than just being official and traditional relations.
Perhaps, Sudan former Ambassador to Ethiopia Osman Alsayed, his companion Ambassador Alfatih Erwa and Ambassador MohyAddin Salim (friends of the two men ,Who contributed greatly to the laying-out of the sound foundations for the present relations between Sudan and Ethiopia, know a lot about this relationship.
This paper tries to give a future study of relations between Sudan and Ethiopia in the light of a legacy left by the late Ethiopian Prime Minister Meles Zinawi.
Although it is difficult to bear the loss of  this man, the Revolutionary Front Party  ruling in Ethiopia was able to surmount this loss ,especially that  many arrangements had been made during the last elections to lead up to the transitional  period.
These arrangements confirmed the non-election of a president for more than two terms of office. The present term of office for Meles Zinawi was the last one. According to that, laste Zinawi had himself supervised these arrangements laid out by the ruling party to ensure a smooth transfer of power, such a transfer of power which would put or entrust the reins of the Ethiopian strategy for development and poverty control to a carefully selected group of officials who were singled out following Meles's declaration of his intention to abdicate office for years ago, as the man had been getting ready to step down before the coming elections.
Considering the fact that Ethiopia, before the revolutionary Front's accession to power, was a key player in the area and enjoys a major regional role in the Horn of Africa area in particular and in Africa in general, it will continue to play the same role in the future on the background of geo-political considerations, its strategic position and the size of its population.
This is in addition to the basics which Zinawi contributed to their foundation, pushing Ethiopia to a position of regional and continental influence.
There is no room for doubt that the Ethiopian constitution drawn up by the Ethiopian people revolutionary Democratic Front (EPRDF), which Zinawi was one of its brilliant intellectuals, will work for the coherence of Ethiopia to protect it against from fighting, especially that this constitution safeguards the rights and aspirations of the Ethiopian nations and areas under the umbrella of regional self-rule.
The constitution aimed to adopt federalism, boost the pillars of development in the country, combat poverty and establish the mainstay of a civil, legal state.
 It is to be mentioned in this regard that the (Ethiopian) constitution also aimed to build up a powerful army which would be kept out of the range of political attraction and away from the scramble for power and wealth would.
The State kept aside major investments which were interested to the army, a matter which kept the military away from politics, and confined competition to army generals, when its comes to financing it giant sectors to make use of its (own) investments, while giving concern to training and rehabilitation, a matter which made the (Ethiopian) army a   professional one and one of the best armies in Africa.
No doubt, the  achievements of the late Ethiopian Leader  Meles Zinawi included his  dependence  on long term strategic planning as his five-year development plans came as a development portrait on which the state depends to bring Ethiopia out of the claws of poverty to the horizons of development and liberation in the light of strict institutionalization which Zinawi laid its foundation, thus marking it impossible for a certain ministry to trespass  on the powers of another, nor for a certain  minister to interfere in the powers of another under Secretary Boards of directors in ministries  and Research Centers approved  the experience of think tanks  to provide ministries with detailed plans.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  

በ10 ድርጅታዊ ጉባኤ የተመረጡ የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት

 

ተ.ቁ

ህወሓት

 

ተ.ቁ

ብአዴን

 

1

 ጓድ አባይ ወልዱ

 

1

ጓድ ደመቀ መኮንን

 

2

ጓድ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

 

2

ጓድ ገዱ አንዳርጋቸው

 

3

ጓድ ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም

 

3

ጓድ አለምነው መኮንን

 

4

ጓድ በየነ ምክሩ

 

4

ጓድ ብናልፍ አንዱ አለም

 

5

ጓዲት አዜብ መስፍን

 

5

ጓድ ተስፋዬ ጌታቸው

 

6

ጓድ አለም ገ/ዋህድ

 

6

ጓድ ዶ/ር አምባቸው መኮንን

 

7

ጓድ ጌታቸው አሰፋ

 

7

ጓድ አህመድ አብተው

 

8

ጓድ ዶ/ር አዲስአለም ባሌማ

 

8

ጓድ ከበደ ጫኔ

 

9

ጓዲት ፈትለወርቅ ገ/ሄር

 

9

ጓድ ካሳ ተ/ብርሃን

 

 

ተ.ቁ

ደኢህዴን

 

ተ.ቁ

ኦህዴድ

 

1

ጓድ ኃ/ማርያም ደሳለኝ

 

1

ጓድ ሙክታር ከድር

 

2

ጓድ ሽፈራው ሽጉጤ

 

2

ጓዲት አስቴር ማሞ 

 

3

ጓድ ደሴ ዳልኬ

 

3

ጓድ ወርቅነህ ገበየሁ

 

4

ጓድ ተስፋዬ በልጅጌ

 

4

ጓድ ዳባ ደበሌ

 

5

ጓድ ሲራጅ ፈጌሳ

 

5

ጓድ ድሪባ ኩማ

 

6

ጓድ ሬድዋን ሁሴን

 

6

ጓድ አብዱልዓዚዝ መሐመድ

 

7

ጓድ መኩሪያ ኃይሌ

 

7

ጓድ በዙ ዋቅቤካ

 

8

ጓድ መለሰ ዓለሙ

 

8

ጓድ ኡመር ሁሴን

 

9

ጓድ ተ/ወልድ አጥናፉ

 

9

ጓድ በከር ሻሌ